Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

Zarząd Arcana Ceramica określa w niniejszym dokumencie wytyczne do przyjęcia w aspektach Jakości i Środowiska Systemu Zarządzania ustanowionego dla zakresu działalności grupy biznesowej, który odpowiada Projektowaniu, rozwojowi, produkcji oraz komercjalizacji ceramicznych płytek podłogowych i ściennych oraz uzupełniających elementów ceramicznych.

Zaangażowanie Kierownictwa jest zgodne z następującymi aspektami, z których definiuje się i określa planowanie strategiczne i cele Organizacji:

  • Podstawowym i stałym priorytetem Systemu Zarządzania jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy poprzez osiąganie najwyższej jakości produktów i usług dla naszych klientów oraz maksymalnej ochrony środowiska, począwszy od fundamentalnej podstawy zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami które zostały przyjęte.
  • Rozważenie zapobiegania zanieczyszczeniom, unikania lub ograniczania, w miarę możliwości, wpływu na środowisko naszych działań, produktów i usług z perspektywy cyklu życia, koncentrując się na tych aspektach środowiskowych, które są znaczące, związane ze zużyciem zasobów, głównie energii, oraz wynikające z tego emisje gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmiany klimatu.
  • Zaangażowanie całego personelu grupy biznesowej w osiąganie produktów najwyższej jakości i w ochronę środowiska, poprzez rozwój kompetencji zawodowych, które pozwalają na udzielenie klientowi wymaganej odpowiedzi, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego naszego otoczenia.
  • Wydajność Systemu Zarządzania, mierzalna poprzez zdefiniowanie reprezentatywnych wskaźników, opiera się na zobowiązaniu do przestrzegania jego wymagań oraz stanowczym zobowiązaniu do ciągłego doskonalenia wszystkich funkcji i na wszystkich poziomach Organizacji, zapewniając niezbędne zasoby.

Zarząd zobowiązuje się do przekazania tego dokumentu całej Organizacji do zapoznania się i akceptacji oraz do rozpowszechniania go na zewnątrz, tak aby był dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron.